Privacy Policy

Stichting Auticafé Kennemerland Stichting Auticafé Kennemerland, gevestigd in Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.auticafekennemerland.nl/

secretaris/penningmeester is het aanspreekpunt over de gegevensbescherming van Stichting Auticafé Kennemerland Hij/zij is te bereiken via secretariaat@auticafekennemerland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Auticafé Kennemerland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@auticafekennemerland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Auticafé Kennemerland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– NAW van de vrijwilligs (intern)

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Auticafé Kennemerland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Auticafé Kennemerland) tussen zit. Stichting Auticafé Kennemerland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Mailchimp
– Excel

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Auticafé Kennemerland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia      > Bewaartermijn zo lang u ingeschreven bent                       
E-mail Adres    > Bewaartermijn zo lang u ingeschreven bent
Mailchimp        > Bewaartermijn zo lang u ingeschreven bent
NAW van vrijwilligs (intern) > Bewaartermijn zo lang u actief bent

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Auticafé Kennemerland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Auticafé Kennemerland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, die inbreuk maken op de privacy.

Social Media 
Het volgen van Stichting Auticafé Kennemerland op Twitter,Facebook en LInkedIn heeft consequenties voor je privacy.


U geeft Facebook,Twitter en LinkedIn  gelegenheid uw ‘profiel’ aan te vullen met het feit dat u Stichting Auticafé Kennemerland volgt. Het ‘profiel’ is een verzameling gegevens over ieder van ons die Facebook en Google bijhouden voor met name advertentiedoeleinden. Zij putten daarbij uit verschillende bronnen zoals sitebezoek, locaties en telefoon- en mailcontacten. Als u reageert op Facebook-berichten van Stichting Auticafé Kennemerland heeft het betreffende bedrijf inzage in uw tekst. Deze kunnen zij gebruiken voor profiling.

Foto’s op de website 
Voor de foto’s op deze website van Stichting Auticafé Kennemerland hebben wij hiertoe toestemming van de bezoeker, vrijwilliger en/of spreker gekregen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Auticafé Kennemerland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, (gegevens)overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@auticafekennemerland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan gevraagd worden om inzage van een identiteitsbewijs. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Klachten
Stichting Auticafé Kennemerland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Auticafé Kennemerland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretariaat via secretariaat@auticafekennemerland.nl. Stichting Auticafé Kennemerland heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.